Proposition of an outflow boundary approach for carotid artery stenosis CFD simulation

Yu Zhang, Toyoki Furusawa, Sheau Fung Sia, Mitsuo Umezu, Yi Qian
  • Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10255842.2011.625358

In partnership with: