A technical method using musculoskeletal model to analyse dynamic properties of muscles during human movement

Gang Tang, Xi-an Zhang, Lin-lin Zhang, Hong-sheng Wang, Wen-zhong Nie, Cheng-tao Wang
  • Computer Methods in Biomechanics & Biomedical Engineering, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/10255842.2010.493508

In partnership with: