Men'sheviki v emigratsii. Protokoly Zagranichnoi Delegatsii RSDRP 1922–1951 gg.

Alexey Antoshin
  • Revolutionary Russia, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09546545.2012.671464

In partnership with: