Accessing HIV testing and treatment among men who have sex with men in China: A qualitative study

Chongyi Wei, Hongjing Yan, Chuankun Yang, H. Fisher Raymond, Jianjun Li, Haitao Yang, Jinkou Zhao, Xiping Huan, Ron Stall
  • AIDS Care, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2013.824538

In partnership with: