Dual epidemics of syphilis and methamphetamine use among drug users in Shandong Province of China

Meizhen Liao, Dianmin Kang, Xiaorun Tao, Jie Li, Yuesheng Qian, Guoyong Wang, Baofa Jiang, Zhenqiang Bi, Yujiang Jia
  • AIDS Care, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2013.764384

In partnership with: