Perceived discrimination, social support, and perceived stress among people living with HIV/AIDS in China

Xiaoyou Su, Joseph T.F. Lau, Winnie W.S. Mak, Lin Chen, K.C. Choi, Junmin Song, Yan Zhang, Guanglu Zhao, Tiejian Feng, Xi Chen, Chuliang Liu, Jun Liu, De Liu, Jinquan Cheng
  • AIDS Care, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2012.701713

In partnership with: