Commercial sex venues, syphilis and methamphetamine use among female sex workers

Dianming Kang, Meizhen Liao, Zhenxia Jiang, Xijiang Zhang, Wenwen Mao, Ning Zhang, Xiaorun Tao, Tao Huang, Zhenqiang Bi, Muktar Aliyu, Pingsheng Wu, Baofa Jiang, Yujiang Jia
  • AIDS Care, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2011.560930
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication

In partnership with: