Some patient-related factors associated with late access to ART in China's free ART program

Yi Wen, Decai Zhao, Zhihui Dou, Ye Ma, Yan Zhao, Lin Lu, Wei Liu, Hao Zhu, Fujie Zhang
  • AIDS Care, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2011.555748

In partnership with: