HIV-testing behavior among young migrant men who have sex with men (MSM) in Beijing, China

Yan Song, Xiaoming Li, Liying Zhang, Xiaoyi Fang, Xiuyun Lin, Yinjie Liu, Bonita Stanton
  • AIDS Care, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09540121.2010.487088

In partnership with: