Dynamical Release Nanospheres Containing Cell Growth Factor from Biopolymer Hydrogel via Reversible Covalent Conjugation

  • Bowen Ren, Xueyun Chen, Ye Ma, Shoukang Du, Saibo qian, Yongjie Xu, Zhilin Yan, Jianliang Li, Yang Jia, Huaping Tan, Zhonghua Ling, Yong Chen, Xiaohong Hu
  • Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, April 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09205063.2018.1460140

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/09205063.2018.1460140