Protein-losing gastroenteropathy in a patient with concomitant systemic lupus erythematosus and Sjögren’s syndrome

Mizuna Eguchi, Nozomi Iwanaga, Kosuke Sakai, Tohru Michitsuji, Yoshika Tsuji, Chieko Kawahara, Hitomi Kobayashi, Yoshiro Horai, Takahiro Mori, Yasumori Izumi, Masahiro Ito, Atsushi Kawakami
  • Immunological Medicine, January 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/09114300.2018.1451614
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/09114300.2018.1451614

In partnership with: