Determination of Optimum Drying Condition of VIP Core Material by Wet Method

Cheng-Dong Li, Zhao-Feng Chen, Fred Edmond Boafo, Qing Chen, Juan Zhang, Jie-Ming Zhou, Xin-Li Ye, Chen-Yang Li
  • Drying Technology, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/07373937.2012.756817

In partnership with: