The Clinical Spectrum of Multiple Endocrine Neoplasia Type 2A with Cutaneous Lichen Amyloidosis in Ethnic Han Chinese

Xiao-Ping Qi, Jian-Qiang Zhao, Zhi-Lie Cao, Er Fu, Feng Li, Yi-Hua Zhao, Guang-Ping Wang, Peng-Fei Li, Wo-Long Ma, Jian Guo, Hong Jia
  • Cancer Investigation, February 2018, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/07357907.2018.1430813

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/07357907.2018.1430813

In partnership with: