First report of sugarcane white leaf phytoplasma in Yunnan province, China

  • Wen-Feng Li, Xiao-Yan Wang, Ying-Kun Huang, Ke Shen, Hong-Li Shan, Zhi-Ming Luo, Jiong Yin, Ying-Ming Jia, Zhi-Gang Bai, Rong-Yue Zhang
  • Canadian Journal of Plant Pathology, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/07060661.2013.825815

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/07060661.2013.825815