Effects of dissolved organic matter on the desorption of Cd in freeze–thaw treated Cd-contaminated soils

Lian Ming, Linhui Li, YingXin Zhang, Weiyun Lin, Guanzhu Wang, Sai Zhang, Ping Guo
  • Chemistry and Ecology, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02757540.2013.817566

In partnership with: