Effects of fertiliser and intercropping on cadmium uptake by maize

Yu Liu, Ping Zhuang, Zhian Li, Bi Zou, Gang Wang, Ningyu Li, Jing Qiu
  • Chemistry and Ecology, August 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02757540.2013.810720

In partnership with: