Perfluorinated compounds in water and sediment from coastal regions of the northern Bohai Sea, China

Chunli Chen, Tieyu Wang, Jong Seong Khim, Wei Luo, Wentao Jiao, Yonglong Lu, Jonathan E. Naile, Wenyou Hu, Xiang Zhang, Jing Geng, Cencen Bi, Jing Li, John P. Giesy
  • Chemistry and Ecology, April 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02757540.2010.547485

In partnership with: