Ultrafast switchable wide angle negative refraction in novel dual-frequency liquid crystal mixture

Chengliang Yang, Dan Jia, Zenghui Peng, Yonggang Liu, Zhaoliang Cao, Quanquan Mu, Lifa Hu, Dayu Li, Lishuang Yao, Xinghai Lu, Li Xuan
  • Liquid Crystals, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2013.815283

In partnership with: