The propagation characters of selective-filled photonic crystal fibres

Xiaoqi Liu, Yongjun Liu, Weimin Sun, Jialu Wang, Zongjun Huang
  • Liquid Crystals, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2013.777978

In partnership with: