Wide-angle switchable negative refraction in high birefringence nematic liquid crystals

Dan Jia, Chengliang Yang, Zenghui Peng, Xiaoping Li, Yonggang Liu, Lishuang Yao, Zhaoliang Cao, Quanquan Mu, Lifa Hu, Xinghai Lu, Li Xuan
  • Liquid Crystals, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2013.774065

In partnership with: