The propagation characters of two-core selective filling photonic liquid crystal fibres

Xiaoqi Liu, Yongjun Liu, Weimin Sun, Jialu Wang, Zongjun Huang
  • Liquid Crystals, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2012.741269

In partnership with: