Fast response property of low-viscosity difluorooxymethylene-bridged liquid crystals

Zenghui Peng, Yonggang Liu, Zhaoliang Cao, Quanquan Mu, Lishuang Yao, Lifa Hu, Chengliang Yang, Rina Wu, Li Xuan
  • Liquid Crystals, January 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2012.733035

In partnership with: