Anticlinic smectic phase formed by calamitic hydrazide derivatives with terminal hydroxyl group

Xia Ran, Haitao Wang, Peng Zhang, Binglian Bai, Chengxiao Zhao, Qixian Zhang, Hongyu Liu, Zhixin Yu, Min Li
  • Liquid Crystals, October 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2011.604140

In partnership with: