Influence of linkage and terminal group on the liquid crystalline and helical twisting behaviours of cholesteryl esters

Zihui Cheng, Kexuan Li, Feifei Wang, Xiaojuan Wu, Xiaofang Chen, Jiumei Xiao, Haiquan Zhang, Hui Cao, Huai Yang
  • Liquid Crystals, July 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2011.576780

In partnership with: