Broadband reflection mechanism of polymer stabilised cholesteric liquid crystal (PSChLC) with pitch gradient

Lipei Zhang, Kexuan Li, Wang Hu, Hui Cao, Zihui Cheng, Wanli He, Jiumei Xiao, Huai Yang
  • Liquid Crystals, June 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02678292.2011.568637

In partnership with: