Evaluation of elite table tennis players' technique effectiveness

Hui Zhang, Wei Liu, Jin-ju Hu, Rui-zhi Liu
  • Journal of Sports Sciences, October 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02640414.2013.792948

In partnership with: