Dynamic postural stability for double-leg drop landing

Wenxin Niu, Ming Zhang, Yubo Fan, Qinping Zhao
  • Journal of Sports Sciences, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02640414.2012.762600

In partnership with: