The time-frame of acute resistance exercise effects on football skill performance: The impact of exercise intensity

Dimitrios Draganidis, Athanasios Chatzinikolaou, Athanasios Z. Jamurtas, Jose Carlos Barbero, Dimitrios Tsoukas, Apostolos Spyridon Theodorou, Konstantinos Margonis, Yannis Michailidis, Alexandra Avloniti, Anastasios Theodorou, Antonis Kambas, Ioannis Fatouros
  • Journal of Sports Sciences, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02640414.2012.746725

In partnership with: