Changes in running mechanics using conventional shoelace versus elastic shoe cover

Youlian Hong, Lin Wang, Jing Xian Li, Ji He Zhou
  • Journal of Sports Sciences, February 2011, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/02640414.2010.534805

In partnership with: