MicroRNA-145 influences the balance of Th1/Th2 via regulating RUNX3 in asthma patients

  • Linxia Fan, Xiaojun Wang, Linlan Fan, Qizhang Chen, Hong Zhang, Hui Pan, Aixia Xu, Hongjuan Wang, Yang Yu
  • Experimental Lung Research, November 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/01902148.2016.1256452

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/01902148.2016.1256452