Correction of involutional entropion with retractor redirection

  • Yen-Chang Chu, Ju-Wen Yang, Yueh-Ju Tsai, Shu-Ya Wu, Yi-Lin Liao, Hsueh-Yen Chu
  • Orbit, June 2016, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/01676830.2016.1176215

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1080/01676830.2016.1176215