GAS-SOLID FLOW BEHAVIOR IN A PRESSURIZED HIGH-FLUX CIRCULATING FLUIDIZED BED RISER

Shangyi Yin, Baosheng Jin, Wenqi Zhong, Yong Lu, Yingjuan Shao, Hao Liu
  • Chemical Engineering Communications, November 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00986445.2013.773423

In partnership with: