Synthesis, crystal structure, interaction with DNA, and cytotoxicityin vitroof a new mixed ligand-nickel complex: [Ni(DBMA)(en)(H2O)3]·3H2O

En-Jun Gao, Yan-Jin Zhang, Ting-Li Liu, Wei Jiao, Li-Li Jiang, Dong Zhang, Jin Xu, Guang-Lei Wu
  • Journal of Coordination Chemistry, September 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.811493

In partnership with: