Four inorganic–organic hybrid complexes built from tetravanadate and macrocyclic oxamide

Yaqiu Sun, Yanyan Xu, Shangyuan Liu, Jing Wang, Dongzhao Gao, Guoying Zhang
  • Journal of Coordination Chemistry, July 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.807922

In partnership with: