A copper(II) complex with 2-(2′-pyridyl)benzimidazole andl-arginine: synthesis, structure, antibacterial activities, and DNA interaction

Zhi Bin Ou, Yu Hao Lu, Yan Mei Lu, Shi Chen, Ya Hong Xiong, Xiao Hua Zhou, Zong Wan Mao, Xue Yi Le
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.800195

In partnership with: