Hydrogen-bonded assemblies of a new polyoxometalate-based 3-D supramolecular architecture

Zhihui Yi, Xiao Zhang, Xiaoyang Yu, Lei Liu, Xianzhu Xu, Xiaobing Cui, Jiqing Xu
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.793795

In partnership with: