A highly sensitive and selective Schiff base fluorescent chemodosimeter for aluminum(III)

Xiao-Ying Cheng, Ming-Fang Wang, Zheng-Yin Yang, Yong Li, Tian-Rong Li, Chun-Jiao Liu, Qiao-Xia Zhou
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.792333

In partnership with: