Three 5,5′-azotetrazolate-based cadmium(II) and zinc(II) complexes: syntheses, structures and photochromic and cell imaging properties

Wen-Bin Chen, Yan-Xuan Qiu, Xue-Mei Lin, Meng Yang, Hua Yan, Fei-Xian Gao, Zhen-Jie Ou Yang, Wen Dong
  • Journal of Coordination Chemistry, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.788157

In partnership with: