Syntheses, urease inhibition activities, and fluorescent properties of transition metal complexes

Xiaoyang Qiu, Jing Wang, Dahua Shi, Suzhi Li, Fuli Zhang, Fuqiang Zhang, Guangxiu Cao, Bin Zhai
  • Journal of Coordination Chemistry, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.787144

In partnership with: