A twofold interpenetrating 3D Keggin-based Ag(I) complex based on a flexible bis-pyridyl-bis-amide

Xiuli Wang, Chuang Xu, Hongyan Lin, Guocheng Liu, Jian Luan, Zhihan Chang, Aixiang Tian
  • Journal of Coordination Chemistry, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.783697

In partnership with: