Syntheses, structures, and luminescence of Co(II), Zn(II), Cd(II) complexes with 1-(2-furylmethylene)-2-(2-furyl)benzimidazole

Jia-Hui Hei, Yan-Xiang Zhi, Yuan Zhen, Jun Li, Feng-Xing Zhang
  • Journal of Coordination Chemistry, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.780206

In partnership with: