Three lanthanide-based coordination compounds with 5-[N-acetato(4-pyridyl)]tetrazolate

Ming-Hua He, Cheng Ji, Zhen-Dong Shen, Qiao-Yun Li, Gao-Wen Yang, Wei Shen, Qing-Guo Qiou, Xiao-Feng Shen
  • Journal of Coordination Chemistry, May 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.778986

In partnership with: