Preparation, characterization, and properties of two rare earth organic frameworks with 1H-benzimidazole-2-carboxylic acid

Chengfang Qiao, Zhengqiang Xia, Qing Wei, Chunsheng Zhou, Guochun Zhang, Sanping Chen, Shengli Gao
  • Journal of Coordination Chemistry, April 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.775574

In partnership with: