Two metal-pipemidic acid complexes modifying Keggin polyoxometalates

Jingquan Sha, Taoye Zheng, Erlin Zhang, Hongbin Qiu, MINGYUAN LIU, HONG ZHAO, HUAN YUAN
  • Journal of Coordination Chemistry, March 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2013.774387

In partnership with: