Three new supramolecular sandwich-type compounds constructed from [SbW9O33]9−

QI SHAN, KAI YU, CHUNXIAO WANG, ZHANHUA SU, JIA GU, BAIBIN ZHOU
  • Journal of Coordination Chemistry, February 2013, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.759215

In partnership with: