Two supramolecular structures constructed from Keggin-type polyoxometalates and 4,4′-bipyridine

Ya-Bing Liu, Yan Wang, Li-Na Xiao, Yang-Yang Hu, La-Mei Wang, Xiao-Bing Cui, Ji-Qing Xu
  • Journal of Coordination Chemistry, December 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.740635

In partnership with: