Synthesis, characterization, and cytotoxicity of complexes of platinum(II) with 2,2′-bipyridine andN-benzoyl-L-amino acid dianion

Jinchao Zhang, Fangfang Zhang, Liwei Wang, Jianlong Du, Shuxiang Wang, Shenghui Li
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.689293

In partnership with: