DNA-binding and anti-oxidation properties of binuclear lanthanide(III) complexes of 8-hydroxyquinoline-7-carbaldehyde-(isonicotinyl)hydrazone

Yongchun Liu, Kejun Zhang, Ruixia Lei, Jianning Liu, Tianlin Zhou, Zheng-Yin Yang
  • Journal of Coordination Chemistry, June 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.683485

In partnership with: