DNA-binding and photocleavage of fluorescein-porphyrinatozinc complexes

Jiazheng Lu, Haiwei Guo, Yongli Zhang, Jing Jiang, Yunjin Liu, Linquan Zang, Jinwang Huang
  • Journal of Coordination Chemistry, May 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2012.681381

In partnership with: