Prolonging luminescent lifetimes by introducing bis(maleonitriledithiolato)metalate anions with a fluorescent organic cation

Fang-Ming Wang, Li-Zhuang Chen, Yang-Mei Liu, Chang-Sheng Lu, Xian-Ying Duan, Qing-Jin Meng
  • Journal of Coordination Chemistry, January 2012, Taylor & Francis
  • DOI: 10.1080/00958972.2011.641539

In partnership with: